Pengenalan

Notis Perlindungan Data Peribadi (Notis) ini menerangkan bagaimana Kelab Usahawan Muslim Nusantara (KUMUN) menggunakan data peribadi anda. KUMUN amat komited untuk memastikan data peribadi diproses mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (APDP). Notis ini adalah berkaitan dengan data peribadi yang anda kongsikan secara sukarela dengan KUMUN apabila anda menggunakan perkhidmatan KUMUN.  

Tujuan Notis

Notis ini dikeluarkan selari dengan APDP kepada semua individu yang merupakan ahli, rakan kongsi, pihak yang berkepentingan, dan / atau pengguna perkhidmatan serta pekerja mereka yang: pada masa lepas telah menghadiri atau pada masa depan akan hadir untuk sesi taklimat KUMUN, pendidikan dan kaunseling kewangan dan program pengurusan kredit; atau mendaftar untuk menjadi ahli KUMUN.

Tujuan Pemprosesan Data Peribadi

KUMUN memproses data peribadi seperti di bawah tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut:

Untuk menyediakan perkhidmatan penyelesaian hutang jangka pendek dan panjang kepada setiap ahli

Untuk menyediakan pendidikan kaunseling kewangan dan riba

Untuk membangunkan Pengurusan Kewangan dan Kredit Ahli (PKKA)

Untuk menilai keberkesanan PKKA

Untuk menguatkuasakan hak dan tanggungjawab dalam kontrak, termasuk membuat pembayaran untuk menyelesaikan hutang ahli 

Untuk menjalankan kajian kepuasan ahli dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan KUMUN 

Untuk menyediakan maklumat mengenai produk dan perkhidmatan KUMUN

Untuk pengesahan maklumat yang berkaitan dengan butir-butir peribadi, latar belakang, dan kedudukan kewangan Lain-lain aktiviti perniagaan yang sah daripada KUMUN.

Jenis Pemprosesan Data Peribadi

KUMUN memproses data peribadi termasuklah seperti berikut namun tidak terhad kepada: Butir- butir peribadi : nama, bangsa, agama, tarikh lahir, umur, jantina, alamat, nombor telefon, nombor kad pengenalan, nombor paspot, status perkahwinan, butir-butir pasangan, anak-anak dan waris terdekat dan status bankrapPinjaman dan nombor akaun bank & baki dan caruman berkanun, iaitu KWSP, SOCSO dan cukai pendapatan. Maklumat mengenai aset, liabiliti dan kedudukan kredit.

Pendedahan Data Peribadi

KUMUN komited untuk memastikan bahawa data peribadi pengguna adalah dirahsiakan. Namun, KUMUN boleh mendedahkan data peribadi kepada pihak-pihak berikut, termasuklah permintaan wajib yang dibuat oleh mana-mana pihak di bawah undang-undang Malaysia:Pihak berkuasa kerajaan untuk mematuhi undang-undang, kawal selia dan keperluan kerajaan

Capaian Data Peribadi

Di bawah APDP, anda mempunyai hak untuk mengakses data peribadi anda untuk memastikan bahawa data peribadi yang KUMUN simpan tentang anda adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini .

Cara Berhubung

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai dokumen ini dan permintaan berkaitan maklumat peribadi, anda boleh meminta untuk dipinda dan / atau diubah data peribadi anda dengan menghubungi Jabatan IT KUMUN di:

Alamat : 

No. 45 Jalan 9/23E Pusat Perniagaan Danau Kota

53300 Setapak Kuala Lumpur

Nombor Telefon  : 03-23036077

Keselamatan Data

KUMUN mengambil langkah-langkah praktikal untuk melindungi data peribadi yang dikumpul dan kerahsiaannya. KUMUN memastikan pentadbiran yang bersesuaian, perlindungan keselamatan dan prosedur yang diambil adalah selaras dengan undang-undang dan peraturan-peraturan bagi perlindungan data peribadi.

Pengekalan Data

KUMUN memastikan yang maklumat peribadi yang dikumpul akan dikekalkan dan dimusnahkan sebagaimana yang ditetapkan dalam seksyen 10 APDP.

Integriti Data

Data peribadi yang anda berikan kepada KUMUN adalah tepat dan terkini dan jika ada terdapat perubahan kepada data, anda perlu memberitahu KUMUN sewajarnya.